Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme – 50 m od hranice lesného pozemku – v územnom obvode okresu Poprad od 6. apríla 2020 od 12:00 hod. do odvolania.

Prílohy