Oznamujeme obyvateľom obce, že v mesiaci apríl, v rámci jarného upratovania, obec zabezpečí veľkoobjemový kontajner na cintorínsky odpad. Žiadame obyvateľov, aby si v danom čase urobili poriadok na hrobových miestach.

Zvoz komunálneho odpadu dňa 18.4.2018 sa uskutoční bez kontrolných lístkov. Každá domácnosť môže dať vyviesť dve 110 l nádoby na TKO.

V dňoch 9.4.-16.4.2018, v pracovnom čase, sa uskutoční zber nebezpečného odpadu /nádoby od farieb, olejov, batérie, žiarivky, žiarovky…/. Kontajner na nebezpečný odpad bude umiestnený na starom obecnom úrade.

V tomto roku obec zabezpečuje zber elektroodpadu 2 x do roka, a to v mesiaci máj a v mesiaci október. Elektroodopad  sa môže zhromažďovať na dvore starého obecného úradu v dňoch od 7.5.-11.5.2018.