……………………………………………………………………………………………………………….. podali dňa 07.02.2018  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením dopravnej  stavby „Spevnené plochy“ v  Ždiari na pozemku parc.č. KN C 2581/47 v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie o zmene stavby pred dokončením.

Navrhované zmeny spočívajú v zmene pôvodne povolených násypov a oporných múrov. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.  SP/992/2016-JK  zo dňa  22.02.2017…

Prílohy