Geológia a geomorfológia Belianskych Tatier

Belianske Tatry sú geologicky aj geomorfologicky samostatnou časťou Tatier. Ich jedinečnosť spočíva najmä v ich horninovom zložení, na rozdiel od susedných Vysokých Tatier sú tvorené vápencami, ktoré podmieňujú výskyt unikátnej endemickej flóry aj krasových útvarov.

Ich podložie je tvorené vápencami krížňanského príkrovu, teda doskovitého horninového telesa, ktorý pôvodne tvoril morské dno a neskôr bol presunutý a vychýlený do šikmej polohy na jeho terajšie miesto v podobe Belianskych Tatier.

Belianske Tatry vytvárajú dlhý vysokohorský hrebeň tiahnuci sa v dĺžke 14 km od obce Tatranská Kotlina až po obec Tatranská Javorina. Široké sedlo rozdeľuje Belianske Tatry na východnú, menej členitú časť a západnú, členitejšiu časť.