Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Ždiar

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŽDIAR Č. 2/2022 O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE ŽDIAR.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území obce je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Prílohy