Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

 

…………………………………………………………..,bytom …………………………………………………… podala dňa 16.04.2018 na Obec Ždiar  žiadosť o povolenie na odstránenie bytovej stavby „Rodinný dom“ s.č. 6  v Ždiari (rodinný dom a hospodárske budovy), postavené na pozemku parc.č. KN C 82/1, 82/2   v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby.

Prílohy