V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A

Vyvesené dňa:   24.04.2023

 

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby

 

VEC: Oznámenie o začatí územného  konania o  umiestnení stavby a  upustenie od ústneho pojednávania

   Navrhovateľ:  LEKOR spol. s r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 64 v zastúpení Ing. Tibor Mitura, MIKO – projekčná kancelária, Levočská 4676/18A, 058 01 Poprad  podal dňa  13.02.2023  na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení  stavby: ,,Rodinný dom s ubytovaním do 10 osôb“  na   poz. parc.č. KN  C  3403/25  v  k.ú. Ždiar.  Dňom podania bolo začaté územné konanie o  umiestnení stavby.

Obec  Ždiar, ako vecne a územne  príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon)  a ako príslušný správny orgán podľa § 2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, ods. 4  stavebného zákona  začatie  územného konania o  umiestnení stavby známym účastníkom konania verejnou vyhláškou  a dotknutým orgánom, a   v zmysle ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona  upúšťa od ústneho pojednávania.

Do podkladov rozhodnutia je možné  nahliadnuť na tunajšom stavebnom  úrade (stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť mailom na: miriamzavacka@gmail.com, príp. na t.č. 0948/125988), v úradných  hodinách.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Prílohy