Obec Ždiar  v rámci Výzvy: B-1/2023 uzavrela Zmluvu č. 230251 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie dňa 30.11.2023, oblasť Ochrana a využívanie vôd. Účelom dotácie je financovanie projektu: Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Ždiar. Výška dotácie z Environmentálneho fondu: 67 488,00 EUR. Realizácia projektu: rok 2024.