Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo Obci Ždiar finančnú dotáciu na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-000582-003 zo dňa 31.05.2018 na projekt: „ Prístavba skladu materiálno-technického vybavenia a sušiarne hadíc hasičskej zbrojnice Ždiar“, vo výške 21 805,94 EUR. Stavebné práce na projekte boli začaté dňa 4.6.2018 a odovzdanie stavebných prác sa uskutočnilo dňa 28.9.2018. Celková hodnota projektu je 27 675,20 EUR.