Návrh všeobecných záväzných nariadení platných od 1.1.2024

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari na svojom zasadnutí dňa 29.11.2023 schválilo návrh všeobecných záväzných nariadení:

Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností

Návrh VZN o miestnej dani za psa

Návrh VZN o miestnom poplatku za TKO

Návrh VZN o miestnej dani za ubytovanie

Návrh VZN, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ždiar  1/2008 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Ždiar