Oznámenie o zámere

Obec Ždiar v zastúpení starostom obce Ing. Pavlom Bekešom oznamuje o zámere „ Objekt pre ubytovanie zamestnancov“. Viac informácií v prílohe. Zámer bude verejnosti prístupný po dobu 21 dní od…
Čítaj viac

Verejná vyhláška -Rozhodnutie

NASES  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárová 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424 podala dňa 07.11.2018 na tunajší stavebný úrad návrh na predĺženie platnosti  územného rozhodnutia o umiestnení…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania Ing. arch. Zuzana Lučivjanská , bytom 059 55 Ždiar 43, podala dňa 28.05.2019 na Obec Ždiar návrh na vydanie územného rozhodnutia na…
Čítaj viac

Komunitný plán sociálnych služieb

Úvod Vývoj spoločnosti zavádza do praxe nové pojmy, nové technológie, nové prístupy. Celá spoločnosť prechádza vývojovým procesom, ktorý si vyžaduje pulz doby. V tejto súvislosti sa do praxe zavádza aj pojem…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

O Z N Á M E N I E o začatí   konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia NASES  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárová 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424…
Čítaj viac

Návrh – Záverečný účet Obce Ždiar 2018

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene…
Čítaj viac

Čestné prehlásenie obce

Obec Ždiar v zastúpení starostom obce Ing. Pavlom Bekešom čestne prehlasujem, že obec Ždiar má zavedený systém triedeného zberu a vykazuje nasledujúcu úroveň triedenia na rok 2019.
Čítaj viac
Menu