Návrh – Záverečný účet Obce Ždiar 2018

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene…
Čítaj viac

Čestné prehlásenie obce

Obec Ždiar v zastúpení starostom obce Ing. Pavlom Bekešom čestne prehlasujem, že obec Ždiar má zavedený systém triedeného zberu a vykazuje nasledujúcu úroveň triedenia na rok 2019.
Čítaj viac

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, zastúpená Máriou Matvejovou, VSD – AB Poprad-Stráže, Továrenská 3924/1, 058 01 Poprad,  podala dňa 14.09.2018 na Obec Ždiar …
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, podala  dňa 18.09.2018 na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu  energetickej stavby  „Ždiar – Antošovský vrch – Úprava…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

R O Z H O D N U T I E o prerušení  konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním a odkaz  na súd Dňa 23.01.2013 podal na tunajší stavebný úrad …………………………………………………………………………………………………………. žiadosť na  vydanie dodatočného povolenia…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí  konania o zmene stavby pred dokončením  a upustenie od  ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. ……………………………………………………………………………………………….., podali  dňa 23.10.2018  na Obec Ždiar žiadosť o  povolenie na zmenu stavby pred dokončením rozostavanej stavby…
Čítaj viac

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

……………………………………………………………………………………………., podala   dňa 10.07.2018 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – bytová stavba „Rodinný dom“ v Ždiari, na  pozemku  parc.č. KN C  2841/6 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), prípojky…
Čítaj viac
Menu