Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2198

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Úradná tabuľa


Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2198

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, zastúpená Máriou Matvejovou, VSD – AB Poprad-Stráže, Továrenská 3924/1, 058 01 Poprad,  podala dňa 14.09.2018 na Obec Ždiar …
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, podala  dňa 18.09.2018 na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu  energetickej stavby  „Ždiar – Antošovský vrch – Úprava…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

R O Z H O D N U T I E o prerušení  konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním a odkaz  na súd Dňa 23.01.2013 podal na tunajší stavebný úrad …………………………………………………………………………………………………………. žiadosť na  vydanie dodatočného povolenia…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí  konania o zmene stavby pred dokončením  a upustenie od  ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. ……………………………………………………………………………………………….., podali  dňa 23.10.2018  na Obec Ždiar žiadosť o  povolenie na zmenu stavby pred dokončením rozostavanej stavby…
Čítaj viac

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

……………………………………………………………………………………………., podala   dňa 10.07.2018 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – bytová stavba „Rodinný dom“ v Ždiari, na  pozemku  parc.č. KN C  2841/6 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), prípojky…
Čítaj viac

Schválený záverečný účet za rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, zastúpená Máriou Matvejovou, VSD – AB Poprad-Stráže, Továrenská 3924/1, 058 01 Poprad,  podala…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Dňa 23.01.2013 podali   na tunajší stavebný úrad ………………………………………………………………………………………………………………návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného  so zmenou stavby na  stavbu   „Prestavba a prístavba rekreačnej chalupy“ s.č. 41  v Ždiari, postavenej na pozemku parc.č. KN…
Čítaj viac

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania

  …………………………………………………………………………………………………. podala dňa 10.07.2018 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – bytová stavba  „Rodinný dom“  v Ždiari na  pozemku  parc.č. KN C  2841/6 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty),…
Čítaj viac
Menu