1Q/2013

Predmet zákazky Hodnota zákazky
s DPH 
v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača
Oprava obecných ciest 18,00/m² Valent Kotarba,
059 55  Ždiar 527
Menu